Successen

2018

Op 28 juni 2018 werd in “bijzondere procedure” een delegatie van de Palestijnse Kinderrechten Coalitie ontvangen door de Vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken. De sessie werd geleid door Sadet Karabulut (SP) en aanwezig waren de Kamerleden Albert van den Bosch (VVD), Joel Voordewind (CU) en Farid Azarkan (DENK). Khaled Kuzmar, directeur van Defense for Children (Palestine) wees erop dat de Israëlische autoriteiten straffeloos het internationaal recht en respect voor de mensenrechten aan hun laars lappen en dat met name Palestijnse kinderen daar de dupe van worden.

Op 15 mei 2018 heeft de Palestijnse Kinderrechten Coalitie de petitie Stop militaire berechting Palestijnse kinderen aangeboden aan de vaste comissie voor Buitenlandse Zaken. Meer dan vijfduizend personen hebben de petitie ondertekend. Mede naar aanleiding van onze petitie werd in juni in de Kamer een motie van Kamerlid Sadet Karabulut aangenomen met 89 stemmen vóór, met de verrassende steun van Kamerleden van de coalitiepartijen D66 en CDA. De motie vraagt het kabinet meer druk uit te oefenen op de Israëlische regering om de rechten van Palestijnse kinderen in Israëlische detentie te waarborgen, én internationale steun te zoeken om een gedragsverandering van Israël af te dwingen, als het land doorgaat de rechten van Palestijnse kinderen te schenden. 

Als vervolg op onze petitie bezoekt op donderdag 28 juni 2018 Khaled Quzmar, directeur van de Palestijnse vestiging van Defense for Children de Tweede Kamer. Tijdens een Bijzondere Procedure zal hij aan leden van de vaste commissie vooor Buitenlandse Zaken een presentatie geven over de actuele situatie van Palestijnse kinderen. De bijeenkomst wordt voorgezeten door Sjoerd Sjoerdsma (D66).

 

2016

Op 12 oktober 2016 legde de Palestijnse Kindercoalitie met betrekking tot de vaststelling begroting Buitenlandse Zaken 2017 de vaste commissie van Buitenlandse zaken tien vragen voor, die hier te vinden zijn. Sommige van deze vragen werden behandeld en zijn hier terug te vinden. 

2015

Op 20 mei 2015 hield de Tweede Kamer een debat over “de situatie in Israël en Gaza”. Eén van de daarbij behandelde onderwerpen was de onverminderd slechte situatie voor Palestijnse kinderen die door Israëlische leger in detentie worden genomen.

Koenders: “situatie van Palestijnse minderjarige gevangenen zeer zorgelijk”

Nederland organiseert aan het eind van dit jaar een Samenwerkingsforum waarin de economische samenwerking tussen beide landen centraal staat. Van Bommel (SP) wilde dat het lot van Palestijnse kinderen in Israëlische detentie een reden zou zijn om Israël binnen het Samenwerkingsforum te bekritiseren. Een motie van die strekking (“verzoekt de Nederlandse regering, gevolgen te verbinden aan hoe de bilaterale betrekkingen met Israël worden vormgegeven indien het land in strijd met het Verdrag inzake de rechten van het kind blijft handelen,”) werd ontraden door de minister (“Die ontraad ik. Er wordt gevraagd om de bilaterale betrekkingen anders vorm te geven, terwijl wij die juist op dit punt met enig succes vormgeven”) en uiteindelijk verworpen tijdens de stemmingen van dinsdag 26 mei.

Ter toelichting vermelden wij hier de argumenten van minister Koenders voor de afwijzing van de motie:

“Dan kom ik bij de motie op stuk nr. 404 van het lid Van Bommel over de rechten van het kind. Daarin wordt, constaterende dat Israël met betrekking tot Palestijnse kinderen in Israëlische gevangenschap al jaren handelt in strijd met het verdrag, de Nederlandse regering verzocht gevolgen te verbinden aan de manier waarop de bilaterale betrekkingen met Israël worden vormgegeven indien het land in strijd met het Verdrag inzake de rechten van het kind blijft handelen. Dat is op zich een belangrijk punt, maar hierin is de Nederlandse regering juist “chef de ville” in Israël. Dat wil zeggen dat Nederland op dit punt juist de voorloper, maar ook de trekker en de voorzitter is.

De situatie van Palestijnse minderjarige gevangenen is zeer zorgelijk. De impact op de Palestijnse gemeenschap is groot, onder andere vanwege de nachtelijke arrestaties. Op een aantal punten boeken we voortgang en daar wil ik ook mee voortgaan. Zo zijn er bijvoorbeeld enkele hervormingen doorgevoerd. Die hebben onze bijzondere aandacht. Ik verwijs ook naar de Kamerbrief van januari jl. over dit onderwerp. Ook de mensenrechtenambassadeur is ten aanzien van dit punt naar Israël gegaan. Op verschillende punten die erin staan, zijn we dus precies bezig in de richting waar de heer Van Bommel op doelt. In februari 2014 heeft er een aantal veranderingen plaatsgevonden. Zij moeten worden versterkt, bijvoorbeeld ten aanzien van de nachtelijke arrestaties en de dagvaardingen, en de vermindering daarvan.

UNICEF publiceerde een tweede voortgangsrapportage in februari 2015. Met UNICEF werken we aan een verbetering van de situatie. Het rapport van UNICEF wijst op twee hervormingen: een exercitie met betrekking tot het aantal arrestaties in de Westbank en het in september van kracht worden van Military Order 1745, die inhoudt dat ondervragingen aan beperkingen onderhevig zijn. Voorts verwijst het rapport naar de bevindingen van het Human Rights Council in november 2014, waarin het gaat om het niet in de praktijk brengen van militaire decreten en het aan de orde stellen van arrestaties van Palestijnse minderjarigen die vaak zonder volledige procedurele rechten in detentie worden vastgezet. Nederland loopt in vergelijking met andere landen voorop. Ik ben het ermee eens dat het een gering aantal hervormingen is, maar het is van belang om door te zetten. Ik ben ook zeer bereid om de Kamer daarover te rapporteren, want dit is natuurlijk niet aanvaardbaar.”

Op mei 2015, De Nederlandse mensenrechtenambassadeur bezoekt de militaire rechtbank in Ofer. Het bezoek aan de militaire rechtbank is mede het gevolg van het Nederlandse expert rapport dat in april 2014 werd aangeboden aan de mensenrechtenambassadeur.

Op 15 januari 2015 De Nederlandse minister van Buitenlandse, Bert Koenders, heeft de Tweede Kamer schriftelijk een actuele stand van zaken gestuurd betreffende de situatie van Palestijnse kinderen die in Israëlische militaire rechtbanken op de Westelijke Jordaanoever vervolgd worden. Lees de volledige brief hier.

2014

Op 20 februari 2014 stelde Tweede Kamerlid Han ten Broeke (VVD) Kamervragen over een aangekondigde pilot van het Israëlische leger waarbinnen nachtelijke arrestaties vervangen zouden worden door schriftelijke oproepen aan Palestijnse verdachten (waaronder minderjarigen) om zichzelf te melden bij het leger. Op 13 maart 2014 publiceerde Minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans zijn antwoorden op de vragen, waarin hij onder meer stelt dat hij de aankondiging verwelkomt. Om de vragen en antwoorden terug te lezen klik hier.

Van maandag 3 februari tot en met vrijdag 7 februari 2014 brachten Salwa Duaibis (van de Palestijnse vrouwenrechten organisatie Women’s Centre for Legal Aid and Counseling) en Gerard Horton (van de kinderrechten organisatie Military Court Watch) een bezoek aan Nederland. Ze spraken op een openbare bijeenkomst in CREA in Amsterdam, op een besloten bijeenkomst op het Asser Instituut in Den Haag en bezochten tevens enkele Kamerleden om hen te informeren over recente ontwikkelingen omtrent de arrestatie en detentie van Palestijnse kinderen.

Op woensdag 12 februari 2014 besprak de vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken het buitenlandbeleid van minister Timmermans tegenover Israël. Aanleiding waren de begin december 2013 afgesloten overeenkomsten voor Samenwerkingsfora met respectievelijk Israël en de Palestijnse Autoriteit. Een deel van het debat ging over de voortdurende schending van de rechten van Palestijnse kinderen onder Israëlische bezetting. Zowel Joël Voordewind van de ChristenUnie, Pieter Omtzigt van het CDA, Sjoerd Sjoerdsma van D66 als Michiel Servaes van de PvdA vroegen minister Timmermans naar de aangekondigde verbeteringen ten aanzien van de arrestatie en detentie van Palestijnse kinderen.

De Kamerleden benadrukten dat een juiste behandeling tijdens de eerste 24 uur van detentie van het grootste belang is en dat het nodig is een einde te maken aan de misstanden die tijdens deze periode plaatsvinden. Ook werd gevraagd of de kritiek uit het UNICEF-rapport ‘Children in Israeli military detention’ al is opgevolgd door het Israëlische leger.

Minister Timmermans antwoordde dat de verantwoordelijke Israëlische Minister van Justitie Livni zich bewust is van de situatie en deze ongelukkig vindt. Tevens benadrukte de minister druk te blijven uitoefenen op de Israëlische regering om veranderingen te bewerkstelligen. Daarentegen stelde hij dat de afspraken die gemaakt zijn in het kader van het Samenwerkingsforum met Israël niet aangevuld zullen worden met extra voorwaarden in relatie tot de kwestie van Palestijnse kinderen in Israëlische detentie

2013

De inspanningen van ‘De Nederlandse coalitie voor Palestijnse kinderen in Israëlische gevangenschap’ hebben er toe geleid dat de Nederlandse regering de kwestie van de Palestijnse kinderen in Israëlische detentie bij minister van justitie Livni is opgebracht. Minister Timmermans meldde dat hij minister Livni op deze mensenrechtenschendingen heeft aangesproken. Minister Livni erkent het probleem en heeft beterschap beloofd, maar tijdens de behandeling begroting Buitenlandse Zaken in november 2013 meldde minister Timmermans dat de Israëlische regering verdeeld is. Hij wil Livni’s opstelling steunen en was daarom niet geneigd verdere druk op haar uit te oefenen. Dat laatste was door PvdA-woordvoerder Servaes gevraagd. Kamerlid Servaes heeft een aantal algemene voorwaarden ingebracht. Door minister Timmermans werd beloofd dat dit onderwerp wordt van de evaluatie van het Samenwerkingsforum met Israël aan het eind van 2014.

Op 4 oktober 2013 publiceerde Minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans een Kamerbrief over de arrestatie en detentie van Palestijnse kinderen door het Israëlische leger. Daarin zei hij onder meer dat “het kabinet […] bezorgd [is] over de omstandigheden waarin Palestijnse kinderen door Israël worden gearresteerd en gedetineerd. Uit genoemde rapportages en uit informatie van onder meer Israëlische mensenrechten organisaties blijkt dat kinderen bij hun aanhouding en detentie niet altijd worden behandeld in overeenstemming met het internationale recht en de verdragen die Israël heeft ondertekend en geratificeerd”. Volgens de Minister is Israël zich “bewust van zijn tekortkomingen”.

Op 30 augustus 2013 stuurde Minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans zijn antwoorden aan de Tweede Kamer toe betreffende gestelde vragen betreffende de mensenrechtenbeleidsbrief “Respect en recht voor ieder mens”. Als antwoord op vragen over kinderen in detentie en hoe het kabinet zich voor deze kinderen inzet stelde de Minister ‘… waar nodig wordt hier niet alleen aandacht voor gevraagd in multilateraal verband maar ook tijdens bilaterale bezoeken van de bewindslieden en de mensenrechtenambassadeur. Bij mijn bezoek aan Israël afgelopen juni heb ik met minister Livni van Justitie gesproken over de situatie van Palestijnse kinderen in detentie. Daarbij heb ik de situatie van kinderen in detentie opgebracht en gevraagd de omstandigheden waaronder kinderen in detentie verblijven te verbeteren’.

Naar aanleiding van een rapport van het VN-Comité voor de Rechten van het Kind gaf Minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans eind juni 2013 aan de in de rapport genoemde schendingen van Palestijnse kinderrechten door het Israëlische leger “heftig” te vinden, en dat hij deze problematiek besproken heeft met de Israëlische Minister van Justitie Tzipi Livni. Dit laatste gebeurde tijdens het bezoek dat de Minister van 17 tot en met 19 juni bracht aan Israël, en volgde op oproepen van de Coalitie om Palestijnse kinderrechten aan de kaak te stellen bij de Israëlische autoriteiten.

Op 25 juni 2013 werd het rapport van het VN-Comité voor de Rechten van het Kind besproken tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer, waarbij onder meer Tweede Kamerleden Michiel Servaes (PvdA) en Han ten Broeke (VVD) opriepen tot actie door de Minister van Buitenlandse Zaken. Het verslag van het vragenuurtje is hier terug te lezen.

Op 16 januari 2013 vroeg Pieter Omtzigt, buitenlandwoordvoerder voor het CDA, Kamervragen over het bericht dat de Palestijnse Autoriteit overweegt Israël aan te klagen bij het Internationaal Strafhof vanwege de detentie van Palestijnse kinderen. Hij refereerde in de vragen ook naar een rapport van Britse advocaten uit juni 2012 over deze problematiek. Zie voor Kamervragen hier.

Op 4 januari 2013 hebben drie politieke jongerenorganisaties – de Jonge Socialisten (PvdA), de Jonge Democraten (D66) en DWARS (GroenLinks) – de Nederlandse regering opgeroepen de Israëlische autoriteiten aan te spreken op kinderrechtenschendingen in de Palestijnse gebieden. Volgens de jongerenorganisaties “[maakt] het Israëlische militaire rechtssysteem dat geldt in de Palestijnse gebieden inbreuk […] op internationaal overeengekomen kinderrechtenverdragen“. Zie voor het volledige persbericht hier.

2012/2011

Op 18 december 2012 vroeg Joël Voordewind, buitenlandwoordvoerder voor de ChristenUnie, specifiek aandacht voor Palestijnse kinderrechten tijdens de begrotingsbehandelingen van het Ministerie voor Buitenlandse Zaken in de Tweede Kamer. ‘Aan de andere kant hebben wij net de brieven gekregen over Palestijnse kinderen in Israëlische gevangenissen (…) De speciale rapporteur voor martelingen heeft hier ook aandacht voor gevraagd. Deze kinderen mogen niet in eenzame opsluiting zitten in een gevangenis in Israël. Daar vraag ik tegelijkertijd ook aandacht voor.’

Op 7 september 2012 vond in CREA te Amsterdam een verkiezingsdebat plaats over Israël, Palestina en de Nederlandse politiek. Het werd georganiseerd door FFIPP-NL (Faculty for Israeli-Palestinian Peace in Nederland), gate48 – Platform voor Kritische Israëli’s in Nederland en Stichting Palestine Link. Tweede Kamerleden Harry van Bommel (SP), Han ten Broeke (VVD) en Frans Timmermans (PvdA) debatteerden over een scala van onderwerpen, waaronder Palestijnse kinderen in Israëlische gevangenschap. Bij het Grote Balie Buitenland Debat, georganiseerd door Amnesty International en debat centrum De Balie, op 14 augustus 2012 was de arrestatie van Palestijnse kinderen door het Israëlisch leger tevens onderwerp van debat.

Op 2 juni 2012 werd op het verkiezingscongres van de SP gestemd over een resolutie tegen de detentie van Palestijnse kinderen in Israëlische gevangenissen, en werd Nederland opgeroepen zich hier tegen uit te spreken. De resolutie werd unaniem aangenomen. Op 30 juni 2012 werd op het verkiezingscongres van GroenLinks een soortgelijke resolutie door het congres van GroenLinks in grote meerderheid aangenomen. Beide resoluties refereerden direct aan de campagne van onze coalitie.

In juli 2011 brachten SP-fractievoorzitter Emiel Roemer en Tweede Kamerlid en woordvoerder Buitenlandse Zaken Harry van Bommel een bezoek aan Israël en de Palestijnse gebieden, waarbij zij onder leiding van advocaat Gerard Horton van de Palestijnse tak van Defence for Children Internationaal een militaire rechtbank bezochten. In mei 2012 bracht Wassila Hachchi (D66) een bezoek aan Israël en de Palestijnse gebieden, waar zij tevens de militaire rechtbank bezocht onder leiding van Gerard Horton. 

Op 7 juni 2011 stelde Tweede Kamerlid voor de SP Harry van Bommel een aantal Kamervragen aan Minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal aangaande de arrestatie en detentie van Palestijnse kinderen door het Israëlisch leger. Dit was naar aanleiding van een brief die gate48 en Een Ander Joods Geluid aan alle woordvoerders Buitenlandse Zaken in de Tweede Kamer had gestuurd. Voor de vragen en het antwoord van de minister klik hier. De detentie van Palestijnse kinderen in Israëlische gevangenschap kwam ook terug in Kamervragen gesteld door Tweede Kamerlid voor GroenLinks Mariko Peters, op 22 februari 2012. De antwoorden op deze vragen vindt u hier.